Liu Wei

Chief Engineer, CNPC Daqing Petrochemical Company

Liu Wei

Chief Engineer, CNPC Daqing Petrochemical Company

Biography